A Biblioteca da tradución literaria galega (1980-2009)

O proxecto tiña como obxectivo fundamental darlle continuación ao iniciado na fase anterior. Recóllese información sobre títulos, autorías, tradutores/as, combinacións lingüísticas, xéneros, lugar e data de publicación (e de reedición, de ser o caso), número de exemplares publicados etc.; así como o lugar onde se poden localizar os textos literarios traducidos.Ademais de compilar os nomes e títulos traducidos cara á lingua galega, preténdese proxectar a produción traducida.

Título A Biblioteca da tradución literaria galega (1980-2009
Entidade financieira Universidade de Vigo (Vicerreitoría de Investigación)
Referencia H802 122F 64102
Contratos do programa con grupos consolidados 08VI13
Entidades participantes Universidade de Vigo
Duración desde 2008 hasta: 2009
Investigadora responsabel
Número de investigadores/as participantes 5